Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Contactgegevens:
ECO2050 Erkende CV
Trichterheideweg 8
3500 Hasselt
E-mail: welkom@eco2050.be
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ECO2050 of rechthoudende derden. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Inhoud en beschikbaarheid van de site - aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
ECO2050 levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ECO2050 de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. ECO2050 levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan ECO2050 niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.
Indien u onjuistheden in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld of onderbrekingen van de site zou vaststellen, kan u ECO2050 contacteren via welkom@eco2050.be.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ECO2050 verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

ECO2050 kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

ECO2050 behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De personen die gebruik maken van de website worden verzocht deze pagina regelmatig te consulteren.

Cookiebeleid
We maken enkel gebruik van technische cookies om u op onze website de best mogelijke dienstverlening aan te bieden. Indien u het gebruik van deze website voortzet, stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die vanaf onze website worden verzonden en die worden bewaard in uw browser. Cookies bevatten informatie die we nodig hebben om uw inschrijving te verwerken en onze internetdiensten te verbeteren.

Hieronder vindt u de verschillende cookies die we op onze website gebruiken:

  • .Antiforgery: deze cookies worden gebruikt om input replay acties te voorkomen
  • ARRAffinity: deze cookies verwijzen naar de server voor load balancing doeleinden
  • ai_session: deze cookies worden gebruikt voor het loggen van foutmeldingen en pagina aanroepen tijdens 1 sessie
  • ai_user: deze cookies worden gebruikt voor het loggen van foutmeldingen en pagina aanroepen voor 1 browser
  • NID: deze cookies worden gebruikt om aan te duiden dat de bezoeker geen robot is voor Google Recaptcha
  • cookieconsent_status: deze cookies worden gebruikt om bij te houden of een bezoeker de vraag in de banner met de cookie-waarschuwing heeft geaccepteerd

Privacybeleid
ECO2050 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig volgende privacyverklaring(en):
Privacybeleid ECO2050 Erkende CV

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.